Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Reklamace ve 3 krocích

1.

1.

Nafoťte škodu

2.

2.

Vyplňte náš reklamační formulář.

Nebo si stáhněte a ručně vyplňte reklamační zápis.

3.

3.

Odesláním formuláře máte hotovo.

Ručně vyplněný zápis nám pošlete na reklamace@multitrans.cz.

Jak reklamovat?

 1. Poškozené zboží vyfoťte. Pokud zjistíte poškození hned při převzetí, vyfoťte také auto, které zboží přivezlo, včetně SPZ.

 2. Zapište záznam do listu CRM.

 3. Informujte nás neprodleně po zjištění škody, abychom mohli zahájit reklamační řízení s dopravcem. U zjevných škod to udělejte ihned při dodání zásilky. V případě skrytých poškození do 7 dnů od ukončení přepravy. V případě překročení dodací lhůty reklamujte nejpozději do 21 dnů od ukončení přepravy.

 4. Poté vyplňte reklamační formulář nebo sepište reklamační zápis s vyčíslením škody (viz níže). Zápis vždy potřebujeme v písemné formě. Buď ho pošlete na adresu našeho sídla nebo ho vložte do e-mailu a pošlete na reklamace@multitrans.cz

 5. Reklamační zápis nám pošlete bezprostředně poté, co zjistíte poškození zásilky. Reklamace vždy vyřizujeme co nejrychleji. Ze zákona na to máme 30 dní. 

Co můžete reklamovat?

Odesílatel i příjemce zboží je oprávněný reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky, nebo opožděným dodáním oproti sjednané lhůtě.

 • Poškozením se rozumí změna stavu, tj. změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti nebo složení věcí tvořících zásilku, přičemž tuto změnu je možno odstranit opravou. Je to i taková změna stavu, kterou sice nelze odstranit opravou, ale věc je stále použitelná k původnímu účelu.
 • Zničením se rozumí taková změna stavu věcí tvořících zásilku, kterou nelze odstranit opravou, a věc nelze dále používat k původnímu účelu.
 • Opožděným dodáním oproti sjednané lhůtě se rozumí překročení sjednané dodací lhůty. V případě, že konkrétní lhůta sjednána nebyla, se opožděným dodáním rozumí dodání po lhůtě, kterou je možné očekávat od pečlivého dopravce.

Vyčíslení škody a odpovědnost za škodu

 1. Odpovědnost Multitrans za škodu na zásilce se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a Úmluvou CMR, tam kde je dána její příslušnost.
 2. Škoda představuje:
  1. V případě poškození zásilky: přiměřené náklady na opravu, které jsou nutné pro uvedení zásilky do původního stavu, včetně nákladů na rozebrání a sestavení věci. Od těchto nákladů se odečte cena zpeněžitelných a využitelných zbytků nahrazovaných částí. Pokud se poškozená zásilka neopraví a je použitelná k původnímu účelu i s poškozením, potom má odesílatel nárok na náhradu škody ve výši rozdílu cen zásilky před poškozením a po vzniku škody. Cena poškozené zásilky je částka stanovená odborným posudkem, případně čistý výtěžek z prodeje poškozené zásilky, pokud odesílatel s prodejem souhlasí.
  2. V případě zničení nebo ztráty zásilky: skutečná hodnota zásilky (bez zisku vlastníka zásilky) v době převzetí zásilky k přepravě, případně její části, pokud se ztratí nebo zničí jen její část.
  3. V případě opožděného dodání, které nastane tehdy, nebyla-li zásilka vydána ve sjednané lhůtě. Nebo pokud nebyla lhůta sjednána a přesahuje-li skutečná doba přepravy s přihlédnutím k okolnostem a při dílčích nakládkách zejména s přihlédnutím k času potřebnému pro sestavení vozové zásilky dobu, kterou je možno očekávat od pečlivého dopravce. Škoda se určuje podle prokazatelných vícenákladů, které opožděné dodání způsobilo. Maximální výše se rovná ceně přepravného bez DPH.
 3. Multitrans odpovídá odesílateli ve vnitrostátních přepravách za skutečnou škodu vzniklou na zásilce při přepravě. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota zásilky v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však Multitrans neodpovídá odesílateli za ušlý zisk ani jiné následné škody, které mohou v souvislosti s provedením přepravy vzniknout, ani za škody vzniklé odesílateli nebo třetím osobám v souvislosti s přepravou zásilky.
 4. Multitrans se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud prokáže, že:
  1. Škoda byla způsobena odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky, případně osobami, za které Multitrans nenese odpovědnost.
  2. Vadou nebo přirozenou povahou zásilky, včetně obvyklého úbytku.
  3. Vadným nebo nedostatečným obalem.
  4. V době, kdy zásilka nebyla v jeho moci.
  5. Okolnostmi mimo kontrolu odesílatele – tzv. vyšší mocí (přírodní katastrofa, nezaviněná havárie apod.).
 5. Multitrans se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce také v tom případě, pokud vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče obvyklé v odvětví přepravních služeb.
 6. Multitrans se zprostí odpovědnosti za škodu v případě, že zákazník nějak nakládal s poškozeným zbožím (např. ho přebalil, opracoval) bez toho, aby poškozené zboží prohlédl likvidátor pojišťovny.
 7. Odesílatel je povinen zajistit, aby zásilka byla příjemcem prohlédnuta při jejím převzetí a případné výhrady, popisy škod a ostatní připomínky byly zapsány do listu CMR (v případě mezinárodní přepravy) či do dodacích listů (v případě vnitrostátní přepravy), příp. do reklamačního protokolu. K projednání reklamace je třeba předložit písemný zápis o poškození zásilky podepsaný příjemcem a osobou zastupující Multitrans (řidič).

Limity náhrady škody v mezinárodní dopravě

Poškození zásilky, celková nebo částečná ztráta zásilky – Multitrans je odpovědný maximálně do výše stanovené vzorcem dle Úmluvy CMR. Pokud hodnota vašeho zboží přesahuje hodnotu dle Úmluvy CMR, je nutno zboží připojistit na požadovanou částku.

S pojištěním a administrativou vám rádi pomůžeme a vše zařídíme.


Vzorec: 8,33 × hmotnost zásilky v kg × kurz MMF
 • 8,33 je koeficient dle Úmluvy CMR.

 • Hmotností je myšlena hrubá hmotnost zásilky.

 • MMF je kurz mezinárodního měnového fondu viz kurzovní lístek ČNB.

Váha vaší zásilky

Výše pojištění dle Úmluvy CMR

0,00 Kč
PříkladDošlo ke ztrátě zásilky v hodnotě 3,5 mil. Kč o hmotnosti 10 tun.

Výpočet:8,33 x 10000 x 32,028 (kurz ČNB dne 6. 10. 2022) = 2 667 932 Kč.

Závěr:Zboží je dle Úmluvy CMR pojištěno na 2,5 mil. Kč, je vhodné ho připojistit nad rámec.

Reklamace skladovacích služeb a fulfillmentu

Napište nám na reklamace@multitrans.cz a domluvíme se na dalším postupu.

Potřebujete pomoc s reklamací? Obraťte se na nás

Záleží nám na tom, abyste byli spokojení – co nejdřív reklamaci vyřešíme.

Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA. Přečtěte si zásady ochrany soukromí and podmínky použití.