Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Doprava a spedice

Abyste dostali přesnou cenovou nabídku co nejrychleji, zašlete nám už v poptávce tyto informace:

 • rozměry, druh, balení a hmotnost zboží,

 • přesné místo a termín nakládky a vykládky,

 • hodnotu zboží,

 • zda požadujete celní odbavení zboží.


Pokud víte o dalších okolnostech týkajících se přepravy, které považujete za podstatné, informujte nás o nich. Zda jsou relevantní, nebo ne, vám napoví další bod – Co má vliv na cenu kamionové dopravy, kde zmiňujeme všechny podstatné faktory pro stanovení ceny.

Základní faktory jsou:

 • hmotnost a velikost nákladu, resp. jeho objem,

 • termín dodání – zda chcete standardní nebo expresní dopravu.


Výši ceny kamionové dopravy dále ovlivňují:

 • balení zásilky – přeprava zboží na standardních europaletách vás obvykle vyjde levněji než volně ložené zásilky nebo speciálně balené zboží,

 • typ nákládky – zda budeme nakládat standardně nebo bokem, zda bude potřeba jeřáb apod.

 • obvyklost místa dodání – do některých zemí (např. Německo) jezdíme neustále, některé země jsou méně frekventované a tím pádem dražší

 • sezóna – např. před Vánocemi tradičně cena stoupne, zato v létě je obvykle zakázek méně a doprava je tak levnější.

Úplně přesně vám to neřekneme, záleží vždy na konkrétních okolnostech, zejména na velikosti a povaze zásilky. Konkrétní termín si vždy dohodneme při sjednávání přepravy. 


Obecně doporučujeme objednat kamionovou přepravu s tímto předstihem podle jednotlivých zemí:

 • Objednání 1 den předem – Česko, Belgie, Dánsko, Francie, Nizozemsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko.

 • Objednání 2 dny předem – Velká Británie, Bělorusko, Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Makedonie, Moldavsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko a Španělsko.

 • Objednání 3 dny předem – Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Estonsko, Finsko, Irsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Rusko, Řecko nebo Ukrajina.

Pokud máte na mysli základní europalety (120 × 80 cm), náš různorodý vozový park nabízí spoustu variant:

Velikost zásilek

Pokud potřebujete přepravit palety jiných rozměrů, boxy, přepravní klece či jiné typy zásilek, počty přepravovaných jednotek se budou lišit. Na detailech se spolu domluvíme v rámci objednávky přepravy.

Nejste si jistí, zda potřebujete přepravu nadrozměrného nákladu? Maximální povolená velikost silničních vozidel je dle vyhl. 341/2002. Sb., tato:

 • Maximální povolená šířka: 2,55 m 

 • Maximální povolená výška: 

  • 4,00 m, 

  • u kategorie N3, O4 (vozidla pro přepravu vozidel): 4,20 m

 • Maximální povolená délka:

  • Souprava tahače s návěsem: 16,50 m

  • Souprava motorového vozidla s jedním přívěsem: 18,75 m

  • Souprava motorového vozidla s jedním přívěsem kat. O4: 20,75 m

  • Souprava samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního zařízení nebo stroje: 20 m

  • Souprava se dvěma přívěsy nebo s návěsem a jedním přívěsem: 22 m

 • Maximální povolená hmotnost silničních vozidel (jízdních souprav): 48 t

Nadměrný náklad nad tyto rozměry vyžaduje speciální povolení. Pokud potřebujete zařídit nadrozměrnou přepravu, kontaktujte naši spedici.

Pojištění přepravy se liší podle toho, o jaký typ dopravy se jedná. V Multitransu máme všechny zásilky pojištěné dle Úmluvy CMR, která garantuje základní náhradu škody dle stanovených pravidel. U dražšího zboží doporučujeme zboží během přepravy připojistit — pokud si to budete přát, připojištění vám zajistíme.

Pokud hledáte více informací o odpovědnosti za škodu způsobenou dopravcem, případně návod, jak postupovat v případě poškozeného zboží, najdete je na stránce Reklamace. Nebo nás rovnou kontaktujte na reklamace@multitrans.cz.

11/1975 SB. - VYHLÁŠKA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

ze dne 27. listopadu 1974

o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)

Změna: 108/2006 Sb.m.s.

       Dne 19. května 1956 byla v Ženevě sjednána Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR).

       President republiky Úmluvu ratifikoval s výhradou k jejímu článku 47.

       Listina Československé socialistické republiky o přístupu byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 4. září 1974.

       Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 43 dnem 2. července 1961 a pro Československou socialistickou republiku dnem 3. prosince 1974.

       Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Chňoupek v.r.

ÚMLUVA

o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)

       Smluvní strany

       uznavše účelnost jednotné úpravy podmínek přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní dopravě, zejména pokud jde o přepravní doklady užívané při této dopravě a o odpovědnost dopravce,

       se dohodly takto:

KAPITOLA I

Rozsah platnosti

Čl.1

       1. Tato Úmluva se vztahuje na každou smlouvu o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliže místo převzetí zásilky a předpokládané místo jejího dodání, jak jsou uvedena ve smlouvě, leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem této Úmluvy. Toto ustanovení platí bez ohledu na trvalé bydliště a státní příslušnost stran.

       2. Pro účely této Úmluvy se rozumějí pod pojmem "vozidla" motorová vozidla, návěsové soupravy, přívěsy a návěsy, jak jsou definovány v článku 4 Úmluvy o silničním provozu ze dne 19. září 1949.

       3. Tato Úmluva platí i tehdy, jsou-li přepravy, na které se vztahuje, prováděny přímo státy nebo státními institucemi anebo státními organizacemi.

       4. Úmluva se nevztahuje

a) na přepravy prováděné v rámci mezinárodních poštovních úmluv,

b) na přepravy mrtvol,

c) na přepravy stěhovaných svršků.

       5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou mezi sebou uzavírat zvláštní dvoustranné nebo vícestranné dohody, které by obsahovaly odchylky od této Úmluvy, s výjimkou dohod, jimiž se vylučuje platnost této Úmluvy pro jejich pohraniční styk nebo jimiž se připouští u přepravních výkonů omezených pouze na jejich území použití náložného listu.

Čl.2

       1. Je-li ložené vozidlo přepravováno v některém úseku dopravní cesty po moři, po železnici, po vnitrozemské vodní cestě nebo vzduchem, vztahuje se tato Úmluva na celou přepravu, pokud nebyla zásilka, s výjimkou případů uvedených v článku 14, přeložena. Prokáže-li se však, že ztráta, poškození nebo překročení dodací lhůty vzniklé během přepravy jiným druhem dopravy než silniční nebyly způsobeny jednáním nebo opomenutím silničního dopravce, ale událostí, ke které mohlo dojít jen během a z důvodu přepravy tímto jiným druhem dopravy, neřídí se odpovědnost silničního dopravce touto Úmluvou; v takovém případě odpovídá silniční dopravce v rozsahu, v jakém by odpovídal dopravce jiného druhu dopravy než silniční, kdyby došlo mezi ním a odesílatelem k uzavření přepravní smlouvy podle předpisů platných pro příslušný druh dopravy. Nejsou-li však takové předpisy, řídí se odpovědnost dopravce touto Úmluvou.

       2. Je-li silniční dopravce zároveň i dopravcem jiného druhu dopravy, odpovídá rovněž podle odstavce 1, ale tak, jako kdyby jeho činnost jako silničního dopravce a jeho činnost jako dopravce jiného druhu dopravy než silniční byly vykonávány dvěma různými osobami.
 

KAPITOLA II

Osoby, za něž dopravce odpovídá

Čl.3

       Při použití této Úmluvy odpovídá dopravce za jednání a opomenutí svých zástupců a pracovníků a všech ostatních osob, kterých použije při provádění přepravy, jako za vlastní jednání a opomenutí za předpokladu, že tito zástupci, pracovníci nebo ostatní osoby jednají v rámci svých pracovních úkolů.
 

KAPITOLA III

Uzavření a provádění přepravní smlouvy

Čl.4

       Dokladem o uzavření přepravní smlouvy je nákladní list. Chybí-li nákladní list, má-li nedostatky nebo byl-li ztracen, není tím existence nebo platnost přepravní smlouvy dotčena a vztahují se na ni i nadále ustanovení této Úmluvy.

Čl.5

       1. Nákladní list se vystavuje ve třech původních vyhotoveních podepsaných odesílatelem a dopravcem. Dovoluje-li to právní řád státu, ve kterém se nákladní list vystavuje, mohou být tyto podpisy vytištěny nebo nahrazeny razítky odesílatele a dopravce. První vyhotovení nákladního listu obdrží odesílatel, druhé doprovází zásilku a třetí si ponechá dopravce.

       2. Je-li třeba zásilku naložit na několik vozidel, anebo jde-li o různé druhy nebo samostatné části zásilky, mají odesílatel nebo dopravce právo žádat o vystavení tolika nákladních listů, kolika vozidel má být použito, anebo kolik druhů nebo samostatných částí zásilky se má nakládat.

Čl.6

       1. Nákladní list musí obsahovat tyto údaje:

a) místo a datum vystavení,

b) jméno a adresu odesílatele,

c) jméno a adresu dopravce,

d) místo a datum převzetí zásilky a místo jejího určení,

e) jméno a adresu příjemce,

f) obvyklé pojmenování povahy přepravované věci a druh obalu; u věcí nebezpečné povahy jejich obecně uznávané označení,

g) počet kusů, jejich zvláštní značky a čísla,

h) hrubou váhu zásilky nebo jiným způsobem vyjádřené množství zboží,

i) náklady spojené s přepravou (dovozné, vedlejší poplatky, cla a ostatní výdaje vznikající od okamžiku uzavření smlouvy až do vydání zásilky),

j) pokyny potřebné pro celní a jiná úřední jednání,

k) údaj o tom, že přeprava i přes jakoukoliv opačnou doložku podléhá ustanovením této Úmluvy.

       2. Nákladní list musí popřípadě obsahovat ještě tyto údaje:

a) zákaz překládky,

b) výdaje, které bere odesílatel na sebe,

c) výši dobírky, která má být vybrána při dodání zásilky,

d) udání ceny zásilky a částky vyjadřující zvláštní zájem na dodání,

e) pokyny odesílatele dopravci týkající se pojištění zásilky,

f) smluvenou lhůtu, ve které má být přeprava provedena,

g) seznam dokladů předaných dopravci.

       3. Strany mohou zapsat do nákladního listu ještě jiné údaje, které pokládají za užitečné.

Čl.7

       1. Odesílatel odpovídá za veškeré výlohy a škody, které vzniknou dopravci v důsledku nepřesnosti nebo neúplnosti

a) údajů uvedených v článku 6 odst. 1 písm. b), d), e), f), g), h), a j),

b) údajů uvedených v článku 6 odst. 2,

c) všech ostatních údajů nebo pokynů, které dal pro vystavení nákladního listu nebo za účelem jejich zaznamenání v nákladním listě.

       2. Jestliže dopravce zapíše na žádost odesílatele do nákladního listu údaje uvedené v odstavci 1 tohoto článku, má se za to, pokud není prokázán opak, že jednal jménem odesílatele.

       3. Neobsahuje-li nákladní list údaj uvedený v článku 6 odst. 1 písm. k), odpovídá dopravce oprávněnému za veškeré výlohy a škody vzniklé na základě tohoto opomenutí.

Čl.8

       1. Při převzetí zásilky k přepravě dopravce přezkoumá

a) správnost údajů v nákladním listě o počtu kusů a o jejich značkách a číslech,

b) zjevný stav zásilky a jejího obalu.

       2. Nemá-li dopravce vhodné prostředky, aby mohl přezkoumat správnost údajů uvedených v odstavci 1 písm. a) tohoto článku, zapíše do nákladního listu výhrady i s jejich odůvodněním. Rovněž musí odůvodnit všechny výhrady, které učinil k zjevnému stavu zásilky a jejího obalu. Tyto výhrady nezavazují odesílatele, ledaže je v nákladním listě výslovně uznal.

       3. Odesílatel má právo žádat od dopravce přezkoušení hrubé váhy zásilky nebo jejího množství vyjádřeného jiným způsobem. Může též žádat přezkoušení obsahu jednotlivých kusů zásilky. Dopravce má nárok na náhradu výloh spojených s tímto přezkoušením. Výsledek uvedeného přezkoušení se zaznamená v nákladním listě.

Čl.9

       1. Nákladní list je, pokud není prokázán opak, věrohodným dokladem o uzavření a obsahu přepravní smlouvy, jakož i o převzetí zásilky dopravcem.

       2. Neobsahuje-li nákladní list výhrady dopravce s jejich odůvodněním, platí právní domněnka, že zásilka a její obal byly v okamžiku převzetí dopravcem v dobrém zjevném stavu a že počet kusů, jejich značky a čísla se shodovaly s údaji v nákladním listě.

Čl.10

       Odesílatel odpovídá dopravci za škody způsobené osobám, na provozních prostředcích nebo na jiných zásilkách vadami obalu zásilky, jakož i za veškeré výlohy vzniklé z tohoto důvodu, ledaže by závada byla zjevná nebo dopravci známá v době převzetí zásilky a dopravce neměl k tomu výhrady.

Čl.11

       1. Odesílatel je povinen připojit k nákladnímu listu nebo dát dopravci k dispozici doklady potřebné k celnímu a dalším úředním jednáním prováděným před vydáním zásilky a poskytnout mu všechny informace, o které požádá.

       2. Dopravce není povinen zkoumat, jsou-li doklady a informace správné a dostačující. Odesílatel odpovídá dopravci za všechny škody vzniklé proto, že nejsou doklady nebo nebyly dány nutné informace, anebo doklady a informace jsou neúplné nebo nesprávné, pokud ovšem nejde o nedostatek zaviněný dopravcem.

       3. Dopravce odpovídá jako komisionář za následky ztráty nebo nesprávného použití dokladů v nákladním listě uvedených a k němu připojených nebo dopravci odevzdaných; je však povinen nahradit nejvýše částku, kterou by hradil při ztrátě zásilky.

Čl.12

       1. Odesílatel je oprávněn disponovat se zásilkou, zejména může požadovat na dopravci zastavení přepravy, změnu místa dodání nebo vydání zásilky jinému příjemci, než který byl uveden v nákladním listě.

       2. Toto právo však zaniká, jakmile je druhý výtisk nákladního listu odevzdán příjemci nebo jakmile příjemce uplatní právo podle článku 13 odst. 1; od tohoto okamžiku je dopravce povinen řídit se příkazy příjemce.

       3. Dispoziční právo náleží však příjemci ihned od okamžiku vystavení nákladního listu v tom případě, je-li v něm učiněn odesílatelem v tomto smyslu příslušný záznam.

       4. Dá-li příjemce při výkonu svého dispozičního práva příkaz k vydání zásilky další osobě, nemůže již tato osoba určit další příjemce.

       5. Výkon dispozičního práva je vázán na tyto podmínky:

a) odesílatel nebo v případě uvedeném v odstavci 3 tohoto článku příjemce, který chce uplatnit své právo, je povinen vykázat se prvním vyhotovením nákladního listu, ve kterém musí být zapsány nové příkazy dané dopravci, a hradit dopravci veškeré výlohy a škody vzniklé provedením těchto příkazů;

b) provedení příkazů musí být možné v době, kdy dojdou osobě, která je má provést, a nesmí narušovat obvyklý provoz dopravcova podniku ani způsobit škodu odesílatelům nebo příjemcům jiných zásilek;

c) příkazy nesmějí vést k rozdělení zásilky.

       6. Nemůže-li dopravce z důvodů uvedených v odstavci 5 písm. b) tohoto článku provést udělené příkazy, je povinen ihned o tom vyrozumět osobu, od níž tyto příkazy obdržel.

       7. Dopravce, který neprovede příkazy dané mu podle ustanovení tohoto článku nebo který je provede, aniž si vyžádal předložení prvního vyhotovení nákladního listu, odpovídá oprávněnému za škodu tím vzniklou.

Čl.13

       1. Jakmile dojde zásilka na místo určené k jejímu vydání, má příjemce právo žádat od dopravce, aby mu proti potvrzení vydal druhé vyhotovení nákladního listu a zásilku. Je-li zjištěna ztráta zásilky nebo nedojde-li zásilka ve lhůtě uvedené v článku 19, je příjemce oprávněn vlastním jménem uplatňovat proti dopravci nároky z přepravní smlouvy.

       2. Příjemce, který uplatňuje práva příslušející mu podle odstavce 1 tohoto článku, je povinen zaplatit částku uvedenou v nákladním listě. Nedojde-li v tomto směru k dohodě, není dopravce povinen vydat zásilku, ledaže by mu příjemce poskytl záruku.

Čl.14

       1. Jestliže plnění přepravní smlouvy podle podmínek stanovených v nákladním listě je nebo se stane ještě před dojitím zásilky na místo jejího dodání z jakéhokoli důvodu nemožným, je dopravce povinen vyžádat si pokyny od osoby oprávněné disponovat se zásilkou podle článku 12.

       2. Dovolují-li však okolnosti provedení přepravy za podmínek odchylujících se od podmínek stanovených v nákladním listě a dopravce nemohl obdržet v přiměřené době pokyny od osoby oprávněné disponovat se zásilkou podle článku 12, učiní dopravce taková opatření, která považuje v zájmu osoby oprávněné disponovat se zásilkou za nejlepší.

Čl.15

       1. Jestliže se poté, co zásilka došla na místo dodání, vyskytnou překážky v dodání, vyžádá si dopravce pokyny od odesílatele. Odmítne-li příjemce zásilku, má odesílatel právo se zásilkou disponovat, aniž by se musel vykázat prvním vyhotovením nákladního listu.

       2. I když příjemce odmítl zásilku, může žádat o její vydání do té doby, než dopravce obdrží od odesílatele opačné pokyny.

       3. Vzniknou-li okolnosti bránící dodání zásilky poté, kdy příjemce již dal na základě svého oprávnění podle článku 12 odst. 3 příkaz k vydání zásilky jiné osobě, nastupuje při použití ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku na místo odesílatele příjemce a na místo příjemce tato jiná osoba.

Čl.16

       1. Dopravce má právo na náhradu výloh vzniklých mu vyžádáním nebo provedením pokynů, pokud tyto výlohy nevzniknou jeho zaviněním.

       2. V případech uvedených v článku 14 odst. 1 a v článku 15 může dopravce ihned složit zásilku na účet oprávněného; složením zásilky se přeprava považuje za ukončenou. Dopravce přejímá zásilku do úschovy; může ji však svěřit třetí osobě a je pak odpovědný jen za pečlivý výběr této třetí osoby. Na zásilce i nadále váznou závazky vyplývající z nákladního listu a všechny ostatní výlohy.

       3. Dopravce může přistoupit k prodeji zásilky, aniž vyčká pokynů oprávněného, jde-li o zásilky podléhající rychlé zkáze nebo ospravedlňuje-li takový postup stav zásilky, anebo jestliže výlohy za úschovu jsou neúměrné hodnotě zásilky. Jinak může také přistoupit k prodeji, nedostal-li v přiměřené lhůtě od oprávněného opačné pokyny, jejichž provedení na něm může být přiměřeně k okolnostem požadováno.

       4. Byla-li podle ustanovení tohoto článku zásilka prodána, musí být výtěžek prodeje po odečtení částek na zásilce váznoucích dán k dispozici oprávněnému. Jsou-li tyto částky vyšší než výtěžek prodeje, má dopravce právo na rozdíl.

       5. Postup při prodeji se řídí právním řádem nebo zvyklostmi místa, kde se zásilka nachází.
 

KAPITOLA IV

Odpovědnost dopravce

Čl.17

       1. Dopravce odpovídá za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky anebo za její poškození, které vznikne od okamžiku převzetí zásilky k přepravě až do okamžiku jejího vydání, jakož i za překročení dodací lhůty.

       2. Dopravce je zproštěn této odpovědnosti, jestliže ztráta zásilky, její poškození nebo překročení dodací lhůty bylo zaviněno oprávněným, příkazem oprávněného, který nebyl vyvolán nedbalostí dopravce, vlastní vadou zásilky nebo okolnostmi, které dopravce nemůže odvrátit a jejichž následky odstranit není v jeho moci.

       3. Dopravce se nemůže dovolávat, ve snaze zprostit se své odpovědnosti, ani vad vozidla použitého k přepravě, ani zavinění nebo nedopatření osoby, od níž najal vozidlo, nebo jejích zástupců nebo pracovníků.

       4. Dopravce je s přihlédnutím k ustanovení článku 18 odst. 2 až 5 zproštěn odpovědnosti, vznikne-li ztráta nebo poškození ze zvláštního nebezpečí souvisejícího s jednou nebo více z těchto skutečností:

a) použití otevřených vozidel bez plachet, bylo-li takové použití vozidel výslovně dohodnuto a poznamenáno v nákladním listě;

b) chybějící obal nebo vadný obal zásilky, která je pro svoji povahu, není-li řádně balena nebo není-li balena vůbec, vystavena ztrátám nebo poškozením;

c) manipulace, naložení, uložení nebo vyložení zásilky odesílatelem, příjemcem nebo osobami jednajícími za odesílatele nebo příjemce;

d) přirozená povaha určitého zboží, pro kterou podléhá úplné nebo částečné ztrátě anebo poškození, zejména lomem, rzí, vnitřním kažením, vysýcháním, unikáním, normálním úbytkem nebo působením hmyzu nebo hlodavců;

e) nedostatečné nebo vadné značky nebo čísla jednotlivých kusů zásilky;

f) přeprava živých zvířat.

       5. Neodpovídá-li dopravce podle tohoto článku za některé z okolností, které způsobily škodu, odpovídá do té míry, v jaké okolnosti, za něž podle tohoto článku odpovídá, přispěly ke škodě.

Čl.18

       1. Důkaz o tom, že ztráta zásilky, její poškození nebo překročení dodací lhůty vznikly některou z příčin uvedených v článku 17 odst. 2, náleží dopravci.

       2. Osvědčí-li dopravce, že podle okolností případu mohla ztráta nebo poškození zásilky vzniknout z jednoho nebo z několika zvláštních nebezpečí uvedených v článku 17 odst. 4, má se za to, že vznikly z těchto nebezpečí. Oprávněný může však prokázat, že škoda nebyla způsobena ani zcela ani zčásti některým z těchto nebezpečí.

       3. Právní domněnka podle odstavce 2 neplatí v případě uvedeném v článku 17 odst. 4 písm. a), jde-li o neobvykle velkou ztrátu nebo o ztrátu jednotlivého kusu zásilky.

       4. Je-li přeprava prováděna vozidlem vybaveným takovým zařízením, že zásilka je chráněna před vlivem tepla, zimy, kolísáním teplot nebo před vlhkostí vzduchu, může se dopravce dovolávat článku 17 odst. 4 písm. d) jen v tom případě, prokáže-li, že učinil všechna jemu za daných okolností náležející opatření, pokud jde o výběr, údržbu a použití těchto zařízení, a že se řídil zvláštními pokyny, které mu byly uděleny.

       5. Dopravce se může dovolávat článku 17 odst. 4 písm. f) jen tehdy, prokáže-li, že učinil všechna opatření, která byl podle okolností povinen učinit, a že se řídil zvláštními pokyny, které mu byly uděleny.

Čl.19

       Překročení dodací lhůty nastane tehdy, nebyla-li zásilka vydána ve sjednané lhůtě, a pokud nebyla lhůta sjednána, přesahuje-li skutečná doba přepravy s přihlédnutím k okolnostem a při dílčích nakládkách zejména s přihlédnutím k času potřebnému pro sestavení vozové zásilky dobu, kterou je možno očekávat od pečlivého dopravce.

Čl.20

       1. Oprávněný může považovat zásilku bez dalších důkazů za ztracenou, nebyla-li vydána do 30 dnů po uplynutí sjednané lhůty, a pokud nebyla lhůta sjednána, do 60 dnů po převzetí zásilky dopravcem k přepravě.

       2. Oprávněný může při přijetí náhrady za ztracenou zásilku písemně požádat, aby byl bezodkladně zpraven, bude-li zásilka nalezena do jednoho roku po vyplacení náhrady. O podání této žádosti se mu vydá písemné potvrzení.

       3. Do 30 dnů po obdržení zprávy o nalezení zásilky může oprávněný žádat, aby mu byla zásilka vydána, musí však splnit závazky vyplývající z nákladního listu a vrátit přijatou náhradu, popřípadě po odečtení výdajů, které v ní byly zahrnuty; zachovává se mu však právo na náhradu škody za překročení dodací lhůty podle článku 23, popřípadě 26.

       4. Nepodal-li oprávněný žádost podle odstavce 2 nebo nedal-li ve lhůtě 30 dnů pokyny podle odstavce 3, nebo byla-li zásilka nalezena teprve po uplynutí jednoho roku po vyplacení náhrady, může dopravce naložit se zásilkou podle práva platného v místě, kde se zásilka nachází.

Čl.21

       Je-li zásilka vydána příjemci, aniž byla ve smyslu podmínek přepravní smlouvy vybrána dobírka, je dopravce povinen poskytnout odesílateli náhradu škody až do výše dobírky; proti příjemci má však právo postihu.

Čl.22

       1. Odevzdává-li odesílatel k přepravě nebezpečnou zásilku, je povinen upozornit dopravce na přesnou povahu nebezpečí, které z této zásilky plyne, popřípadě mu sdělit, jaká bezpečnostní opatření je třeba učinit. Není-li toto upozornění zapsáno v nákladním listě, je povinností odesílatele nebo příjemce prokázat jiným způsobem, že dopravce znal přesnou povahu nebezpečí spojeného s přepravou zásilky.

       2. Dopravce může nebezpečné zásilky, jejichž nebezpečnou povahu ve smyslu odstavce 1 tohoto článku neznal, kdykoliv a kdekoliv složit, zničit nebo zneškodnit, a to bez jakékoli povinnosti nahradit škodu; kromě toho odesílatel odpovídá za veškeré výlohy a škody vzniklé odevzdáním takové zásilky k přepravě nebo její přepravou.

Čl.23

       1. Má-li dopravce podle ustanovení této Úmluvy povinnost nahradit škodu za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky, vypočítá se náhrada z hodnoty zásilky v místě a době jejího převzetí k přepravě.

       2. Hodnota zásilky se určuje podle burzovní ceny, a není-li burzovní cena, podle běžné tržní ceny, a není-li ani burzovní ani běžná tržní cena, podle obecné hodnoty zboží stejné povahy a jakosti.

       3. Náhrada škody však nesmí přesahovat 8,33 zúčtovacích jednotek za kilogram chybějící hrubé hmotnosti.

       4. Kromě toho se hradí dovozné, clo a jiné výlohy vzniklé v souvislosti s přepravou zásilky, a to při úplné ztrátě v plné výši a při částečné ztrátě poměrným dílem; jiné škody se nehradí.

       5. Je-li překročena dodací lhůta a oprávněný prokáže, že vznikla škoda z tohoto důvodu, je dopravce povinen hradit škodu jen do výše dovozného.

       6. Vyšší náhradu lze požadovat jen tehdy, byla-li podle článku 24 a 26 udána cena zásilky nebo zvláštní zájem na dodání.

       7. Zúčtovací jednotka uvedená v této Úmluvě je zvláštním právem čerpání tak, jak je definováno Mezinárodním měnovým fondem. Množství uvedené v odstavci 3 tohoto článku se převádí na národní měnu toho státu, kde se daný případ soudně projednává, na základě hodnoty této měny v den vydání rozsudku nebo v den, na kterém se strany dohodnou. Hodnota národní měny - ve smyslu zvláštního práva čerpání - státu, který je členem Mezinárodního měnového fondu, se vypočítává v souladu s platnou metodou ohodnocení užívanou Mezinárodním měnovým fondem pro jeho operace a transakce v dané době. Hodnota národní měny - ve smyslu zvláštního práva čerpání - státu, který není členem Mezinárodního měnového fondu, se vypočítá způsobem určeným tímto státem.

       8. Avšak stát, který není členem Mezinárodního měnového fondu a jehož zákony nepřipouštějí aplikaci ustanovení odstavce 7 tohoto článku, může při ratifikaci Protokolu k Úmluvě o smlouvě o mezinárodní silniční přepravě zboží (CMR) nebo při přístupu k tomuto Protokolu nebo kdykoliv později prohlásit, že limit odpovědnosti za škodu vymezený v odstavci 3 tohoto článku, který má být aplikován na jeho území, bude 25 měnových jednotek. Měnová jednotka uvedená v tomto odstavci odpovídá 10/31 gramům zlata ryzosti 900/1000. Převod množství uvedeného v tomto odstavci na národní měnu bude proveden v souladu se zákony daného státu.

       9. Výpočet uvedený v poslední větě odstavce 7 tohoto článku a převod uvedený v odstavci 8 tohoto článku bude proveden tak, aby vyjadřoval v národní měně státu v maximální možné míře stejnou reálnou hodnotu částky uvedené v odstavci 3 tohoto článku, která je zde vyjádřena ve zúčtovacích jednotkách. Státy oznámí generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů způsob výpočtu podle odstavce 7 tohoto článku nebo výsledek převodu v odstavci 8 tohoto článku při uložení listin uvedených v článku 3 Protokolu k Úmluvě o smlouvě o mezinárodní silniční přepravě zboží (CMR) a kdykoliv nastane ve věci změna.

Čl.24

       Odesílatel může, zaplatí-li dohodnutý příplatek k přepravnému, udat v nákladním listě cenu zásilky převyšující hranici stanovenou v článku 23 odst. 3 a v takovém případě nahrazuje udaná cena tuto hranici.

Čl.25

       1. Při poškození zásilky hradí dopravce částku, o kterou se její hodnota snížila; částka se vypočítává z hodnoty zásilky stanovené podle článku 23 odst. 1, 2 a 4.

       2. Náhrada škody nesmí však přesahovat:

a) je-li poškozením znehodnocena celá zásilka, částku, která by se vyplatila při její úplné ztrátě;

b) je-li poškozením znehodnocena jen část zásilky, částku, která by se vyplatila při ztrátě znehodnocené části zásilky.

Čl.26

       1. Odesílatel může, zaplatí-li dohodnutý příplatek k přepravnému, udat v nákladním listě částku zvláštního zájmu na dodání zásilky pro případ její ztráty nebo poškození anebo překročení dodací lhůty.

       2. Byl-li udán zvláštní zájem na dodání, může se nezávisle na náhradách škod stanovených v článcích 23, 24 a 25 požadovat náhrada dalších prokázaných škod až do částky udaného zájmu na dodání.

Čl.27

       1. Oprávněný může požadovat úroky z náhrady škody. Tyto úroky ve výši 5 % ročně se počítají ode dne zaslání písemné reklamace dopravci, a nebyla-li reklamace podána, ode dne podání žaloby u soudu.

       2. Nejsou-li částky, podle nichž se náhrada škody vypočítává, vyjádřeny v měně státu, ve kterém je placení náhrady požadováno, provádí se měnový přepočet podle běžného kursu platného ke dni a v místě vyplacení náhrady.

Čl.28

       1. Může-li ztráta zásilky, její poškození nebo překročení dodací lhůty u přepravy, na kterou se vztahuje tato Úmluva, vést podle příslušných právních předpisů k uplatnění mimosmluvních nároků, může se dopravce odvolat na ta ustanovení Úmluvy, která vylučují jeho odpovědnost nebo která určují nebo omezují rozsah náhrady škody.

       2. Jsou-li při ztrátě zásilky, při jejím poškození nebo při překročení dodací lhůty uplatněny nároky z mimosmluvní odpovědnosti proti některé z osob, za něž dopravce podle článku 3 odpovídá, může se tato osoba rovněž odvolat na ta ustanovení Úmluvy, která vylučují odpovědnost dopravce nebo která určují nebo omezují rozsah náhrady škody.

Čl.29

       1. Dopravce se nemůže odvolávat na ustanovení této kapitoly, která vylučují nebo omezují jeho odpovědnost anebo přenášejí důkazní břemeno, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo takovým jeho zaviněním, které se podle práva soudu, u něhož se právní věc projednává, považuje za rovnocenné úmyslu.

       2. Totéž platí i tehdy, jestliže se úmyslného jednání nebo zavinění dopustili zástupci nebo pracovníci dopravce nebo jiné osoby použité dopravcem k provedení přepravy a jestliže tito zástupci, pracovníci nebo jiné osoby jednali v rámci svých pracovních úkolů. V takovém případě se tito zástupci, pracovníci nebo jiné osoby rovněž nemohou odvolávat, pokud jde o jejich osobní odpovědnost, na ustanovení této kapitoly uvedená v odstavci 1.
 

KAPITOLA V

Reklamace a žaloby

Čl.30

       1. Převzal-li příjemce zásilku, aniž spolu s dopravcem zjistil náležitě její stav nebo ohlásil dopravci výhrady s uvedením všeobecných údajů o povaze ztráty nebo poškození nejpozději při převzetí zásilky, jde-li o ztráty nebo poškození zjevně znatelné, a nejpozději do 7 dnů ode dne vydání zásilky, nepočítaje v to neděle a uznané svátky, jde-li o ztráty nebo poškození zjevně neznatelné, má se za to, pokud se neprokáže opak, že obdržel zásilku ve stavu uvedeném v nákladním listě. Jde-li o ztráty nebo poškození zjevně neznatelné, musí být výše uvedené výhrady učiněny písemně.

       2. Byl-li stav zásilky náležitě zjištěn příjemcem a dopravcem, je proti výsledku takového zjištění přípustný důkaz jen tehdy, jde-li o ztráty nebo poškození zjevně neznatelné a poslal-li příjemce písemné výhrady dopravci do 7 dnů po tomto zjištění, nepočítaje v to neděle a uznané svátky.

       3. Nárok na náhradu za překročení dodací lhůty může být uplatněn jen tehdy, byla-li dopravci zaslána písemná výhrada do 21 dnů poté, kdy byla zásilka dána k dispozici příjemci.

       4. Den vydání zásilky nebo podle okolností den zjištění stavu zásilky nebo den, kdy byla zásilka dána k dispozici příjemci, se do lhůt uvedených v tomto článku nezapočítává.

       5. Dopravce a příjemce jsou povinni v přiměřené míře vzájemně si ulehčit provádění potřebných zjištění a šetření.

Čl.31

       1. Spory vzniklé z přeprav podléhajících této Úmluvě může žalobce vést, pokud je nevede u soudů smluvních států určených dohodou stran, u soudů toho státu, na jehož území

a) má žalovaný trvalé bydliště, hlavní sídlo podniku nebo pobočku anebo jednatelství, jejichž prostřednictvím byla přepravní smlouva uzavřena, nebo

b) leží místo, kde byla zásilka převzata k přepravě nebo místo určené k jejímu vydání;

       u jiných soudů nemůže žalobce spor vést.

       2. Je-li ve sporu uvedeném v odstavci 1 tohoto článku projednávána žaloba před soudem příslušným podle uvedeného odstavce nebo byl-li v takovém sporu vynesen tímto soudem rozsudek, nelze podat z téhož důvodu mezi týmiž stranami novou žalobu, ledaže rozhodnutí soudu, před nímž byla projednávána první žaloba, není vykonatelné ve státě, ve kterém je podávána nová žaloba.

       3. Stal-li se ve sporu uvedeném v odstavci 1 tohoto článku rozsudek vynesený soudem některého ze smluvních států v tomto státě vykonatelným, stává se vykonatelným i ve všech ostatních smluvních státech, jakmile byly splněny v příslušném státě předepsané formality. Tyto formality nemohou však být základem pro obnovu řízení.

       4. Ustanovení odstavce 3 tohoto článku se vztahují na rozsudky vydané ve sporném řízení, na rozsudky v nepřítomnosti stran a na soudní smíry; nevztahují se však na mezitímní rozsudky ani na soudní rozhodnutí, jimiž se při úplném nebo částečném zamítnutí žaloby ukládá žalobci kromě náhrady nákladů řízení i náhrada škody a úroků.

       5. Od občanů smluvních států, kteří mají bydliště nebo sídlo podniku v jednom z těchto států, nelze požadovat složení záruky k zajištění nákladů soudního řízení souvisejícího s uplatněním nároků z přeprav podle této Úmluvy.

Čl.32

       1. Nároky z přeprav, na něž se vztahuje tato Úmluva, se promlčují za jeden rok. V případě úmyslu nebo takového zavinění, které se podle práva soudu, u něhož se právní věc projednává, považuje za rovnocenné úmyslu, je promlčecí doba tříletá. Promlčecí doba počíná běžet:

a) při částečné ztrátě zásilky, při jejím poškození nebo při překročení dodací lhůty dnem vydání zásilky;

b) při úplné ztrátě třicátým dnem po uplynutí dohodnuté dodací lhůty, a nebyla-li dodací lhůta dohodnuta, šedesátým dnem po převzetí zásilky dopravcem;

c) ve všech ostatních případech uplynutím tří měsíců ode dne uzavření přepravní smlouvy.

       Den, kterým promlčecí doba počíná běžet, se do promlčecí doby nepočítá.

       2. Písemná reklamace staví běh promlčecí doby až do dne, kdy dopravce reklamaci písemně odmítne a vrátí k ní připojené doklady. Je-li reklamace zčásti uznána, běží promlčecí doba toliko u té části reklamace, která zůstala sporná. Důkaz o přijetí reklamace nebo o odpovědi na ni a o vrácení dokladů přísluší té straně, která se na tyto skutečnosti odvolává. Pozdější reklamace v téže věci běh promlčecí doby nestaví.

       3. S výjimkou ustanovení odstavce 2 řídí se stavení běhu promlčecí doby právem platným u soudu, u něhož se právní věc projednává. Totéž platí i pro přerušení promlčení.

       4. Promlčené nároky se nemohou již uplatňovat ani vzájemnou žalobou ani námitkami.

Čl.33

       Přepravní smlouva může obsahovat doložku zakládající příslušnost rozhodčího soudu, avšak jen pod podmínkou, že doložka předpokládá, že rozhodčí soud bude rozhodovat podle této Úmluvy.
 

KAPITOLA VI

Ustanovení o přepravě prováděné postupně několika dopravci

Čl.34

       Je-li na základě jediné přepravní smlouvy prováděna přeprava postupně několika silničními dopravci, přejímá každý z nich odpovědnost za provedení celé přepravy; druhý a každý další dopravce se stávají převzetím zásilky a nákladního listu smluvní stranou za podmínek stanovených nákladním listem.

Čl.35

       1. Dopravce, který přejímá zásilku od předchozího dopravce, odevzdá tomuto datované a podepsané potvrzení. Na druhé vyhotovení nákladního listu je povinen napsat své jméno a adresu. V případě potřeby zaznamená na toto vyhotovení, jakož i na potvrzení výhrady toho druhu, jako jsou uvedeny v článku 8 odst. 2.

       2. Pro vzájemné vztahy mezi dopravci provádějícími přepravu postupně platí ustanovení článku 9.

Čl.36

       Nároky z odpovědnosti za ztrátu zásilky, za její poškození nebo za překročení dodací lhůty mohou být, kromě případů vzájemné žaloby nebo námitek ve sporu o nároky uplatněné na podkladě téže přepravní smlouvy, uplatněny žalobou jen proti prvnímu dopravci, poslednímu dopravci nebo proti dopravci, který prováděl tu část přepravy, během níž došlo k události, která je příčinou ztráty zásilky, jejího poškození nebo překročení dodací lhůty; žaloba může být současně podána i proti několika z těchto dopravců.

Čl.37

       Dopravce, který podle ustanovení této Úmluvy zaplatil náhradu škody, má, pokud jde o zaplacenou náhradu, úroky a výlohy, právo postihu proti dopravcům, kteří se podíleli na provedení přepravy, podle těchto ustanovení:

a) dopravce, jehož jednáním byla způsobena škoda, je povinen nést sám její náhradu, ať ji zaplatil on, nebo jiný dopravce;

b) byla-li škoda způsobena jednáním dvou nebo více dopravců, musí každý z nich zaplatit částku odpovídající podílu jeho odpovědnosti; nelze-li podíl odpovědnosti stanovit, odpovídá každý dopravce poměrně podle podílu přepravného, který mu přísluší;

c) nelze-li zjistit, který z dopravců má odpovědnost, rozdělí se náhrada v poměru uvedeném pod písmenem b) mezi všechny dopravce.

Čl.38

       Je-li některý z dopravců neschopný placení, rozdělí se částka, která na něho připadla a kterou nezaplatil, mezi všechny ostatní dopravce v poměru k jejich podílům přepravného.

Čl.39

       1. Dopravce, proti kterému je uplatňován postih uvedený v článcích 37 a 38, nemá právo popírat oprávněnost platby uskutečněné dopravcem uplatňujícím postih, byla-li náhrada škody stanovena rozhodnutím soudu a on sám byl o řízení řádně vyrozuměn a měl možnost se ho zúčastnit.

       2. Dopravce, který chce uplatnit postih u soudu, může tak učinit před příslušným soudem státu, ve kterém má některý ze zúčastněných dopravců trvalé bydliště, hlavní sídlo podniku nebo pobočku anebo jednatelství, jejichž prostřednictvím byla přepravní smlouva uzavřena. Postih může být uplatněn jedinou žalobou u téhož soudu proti všem zúčastněným dopravcům.

       3. Ustanovení článku 31 odst. 3 a 4 se vztahují i na rozsudky o postihu uplatněném podle článků 37 a 38.

       4. Ustanovení článku 32 platí i pro postih mezi dopravci. Promlčecí doba však počíná běžet dnem nabytí právní moci konečného soudního rozhodnutí, kterým byla stanovena výše náhrady škody podle ustanovení této Úmluvy, a není-li takové rozhodnutí, dnem skutečného zaplacení náhrady.

Čl.40

       Dopravci si mohou mezi sebou dohodnout ustanovení odchylná od článků 37 a 38.
 

KAPITOLA VII

Neplatnost ujednání, která jsou v rozporu s Úmluvou

Čl.41

       1. Všechna ujednání, která se přímo nebo nepřímo odchylují od ustanovení této Úmluvy, jsou s výjimkou ustanovení článku 40 neplatná a právně neúčinná. Neplatnost takových ujednání nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení smlouvy.

       2. Neplatné jsou zejména všechny doložky, kterými by se dopravci postoupily nároky z pojištění zásilky nebo jakékoliv jiné podobné doložky, jakož i všechny doložky přenášející důkazní břemeno.
 

KAPITOLA VIII

Závěrečná ustanovení

Čl.42

       1. Tuto Úmluvu mohou podepsat nebo k ní přistoupit členské státy Evropské hospodářské komise a státy přijaté do Komise s poradním hlasem podle odstavce 8 mandátu této Komise.

       2. Státy oprávněné zúčastnit se podle odstavce 11 mandátu Evropské hospodářské komise některých jejích prací se mohou stát smluvními stranami této Úmluvy tím, že k ní přistoupí po dni její účinnosti.

       3. Úmluvu je možno podepsat do 31. srpna 1956 včetně. Po tomto dni je možno k Úmluvě přistoupit.

       4. Úmluva podléhá ratifikaci.

       5. Ratifikace nebo přístup k Úmluvě se provede uložením příslušné listiny u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Čl.43

       1. Tato Úmluva nabývá účinnosti devadesátého dne potom, kdy pět států uvedených v článku 42 odst. 1 uloží ratifikační listiny nebo listiny o přístupu k Úmluvě.

       2. Pro každý stát, který ratifikuje Úmluvu nebo k ní přistoupí po uložení ratifikačních listin nebo listin o přístupu pěti států, nabývá tato Úmluva účinnosti devadesátého dne po uložení jeho ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.

Čl.44

       1. Každá smluvní strana může tuto Úmluvu vypovědět oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

       2. Výpověď nabude účinnosti dvanáct měsíců po dni, kdy generální tajemník obdrží oznámení o výpovědi.

Čl.45

       Klesne-li po nabytí účinnosti této Úmluvy v důsledku výpovědí počet smluvních stran na méně než pět, pozbude Úmluva účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti poslední z těchto výpovědí.

Čl.46

       1. Každý stát může při uložení ratifikační listiny nebo listiny o přístupu anebo kdykoli později prohlásit v oznámení zaslaném generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že tato Úmluva bude platit na všech územích nebo na některém z území, která zastupuje v mezinárodních vztazích. Na území nebo na územích uvedených v oznámení bude Úmluva platit počínaje devadesátým dnem poté, kdy generální tajemník toto oznámení obdržel, a nenabyla-li Úmluva do tohoto dne ještě účinnosti, dnem její účinnosti.

       2. Každý stát, který podle předchozího odstavce učiní prohlášení, že tato Úmluva platí na některém území, které v mezinárodních vztazích zastupuje, může Úmluvu, pokud se týká tohoto území, podle článku 44 vypovědět.

Čl.47

       Každý spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami o výklad nebo použití této Úmluvy, který se stranám nepodařilo urovnat jednáním nebo jiným způsobem, může být na návrh kterékoli zúčastněné smluvní strany předložen k rozhodnutí Mezinárodnímu soudnímu dvoru.

Čl.48

       1. Každá smluvní strana může při podpisu nebo ratifikaci této Úmluvy, anebo při přístupu k ní prohlásit, že se necítí vázána článkem 47 Úmluvy. Ostatní smluvní strany nebudou článkem 47 vázány vůči smluvní straně, která učinila takovou výhradu.

       2. Smluvní strana, která učinila výhradu podle odstavce 1, může tuto výhradu kdykoliv odvolat oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

       3. Žádná jiná výhrada k této Úmluvě není přípustná.

Čl.49

       1. Po uplynutí tříleté platnosti této Úmluvy může kterákoli smluvní strana požádat oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů o svolání konference za účelem revize této Úmluvy. Generální tajemník vyrozumí o této žádosti všechny smluvní strany a svolá revizní konferenci, sdělí-li mu nejméně čtvrtina smluvních stran souhlas s touto žádostí do čtyř měsíců ode dne, kdy odeslal vyrozumění.

       2. Je-li konference podle předchozího odstavce svolána, vyrozumí generální tajemník všechny smluvní strany a vyzve je, aby do tří měsíců předložily návrhy, o jejichž projednání na konferenci žádají. Generální tajemník sdělí všem smluvním stranám předběžný pořad jednání konference, jakož i znění návrhů nejméně tři měsíce přede dnem zahájení konference.

       3. Generální tajemník pozve na každou konferenci svolanou podle tohoto článku všechny státy uvedené v článku 42 odst. 1, jakož i státy, které se staly smluvními stranami podle článku 42 odst. 2.

Čl.50

       Kromě sdělení uvedených v článku 49 vyrozumívá generální tajemník Organizace spojených národů státy uvedené v článku 42 odst. 1, jakož i státy, které se staly smluvními stranami podle článku 42 odst. 2,

a) o ratifikacích a přístupech podle článku 42,

b) o datech, kdy tato Úmluva nabude účinnosti podle článku 43,

c) o výpovědích podle článku 44,

d) o pozbytí účinnosti této Úmluvy podle článku 45,

e) o oznámeních, která obdržel podle článku 46,

f) o výhradách a oznámeních, které obdržel podle článku 48 odst. 1 a 2.

Čl.51

       Po 31. srpnu 1956 bude originál této Úmluvy uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů, který rozešle ověřené shodné opisy všem státům uvedeným v článku 42 odst. 1 a 2.

       Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zplnomocnění, podepsali tuto Úmluvu.

       Dáno v Ženevě devatenáctého května tisícdevětsetpadesátšest v jediném vyhotovení v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Příl.

PROTOKOL O PODEPSÁNÍ

       U příležitosti podepsání Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě dohodli se podepsaní, řádně zplnomocnění, na tomto prohlášení a vysvětlení:

       1. Tato Úmluva se nevztahuje na přepravy mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Irskou republikou.

       2. K článku 1 odst. 4

Podepsaní se zavazují projednat úmluvy o smlouvě o stěhování a o smlouvě o kombinované dopravě.

Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zplnomocnění, podepsali tento protokol.

Dáno v Ženevě devatenáctého května tisícdevětsetpadesátšest v jediném vyhotovení v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Mezinárodní soubor výkladových pravidel Incoterms

INCOTERMS je soubor mezinárodních výkladových pravidel, který je připravován a vydáván Mezinárodní obchodní komorou v Paříži (ICC) od roku 1936. Do dnešní doby byly INCOTERMS publikovány v letech 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 a 2010. Vydáním nové verze pravidel starší verze nezanikají, proto je v kupních smlouvách vždy nutno uvádět znění: "Zvolené pravidlo Incoterms včetně ujednaného místa následované verzí Incoterms" (viz níže), aby nedocházelo k zbytečným sporům v jejich výkladě.

INCOTERMS nemají povahu právní normy a závaznými se stávají pouze tehdy, jestliže se na ně strany kupní smlouvy výslovně odvolají v textu smlouvy. Pravidla INCOTERMS uvádějí, která ze smluvních stran je zavázána obstarat přepravu nebo pojištění, kdy prodávající dodává zboží kupujícímu a jaké náklady nese ta která strana. Pravidla INCOTERMS neuvádějí žádné údaje týkající se ceny zboží ani způsobu její úhrady. Rovněž se nezabývají přechodem vlastnictví ke zboží, anebo následky porušení smlouvy.


Obsahují celkem 11 doložek, které se člení do dvou skupin:

pravidla vhodná pro jakýkoliv způsob přepravy: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP
pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu: FAS, FOB, CFR, CIF

Pravidla vhodná pro jakýkoliv způsob přepravy


EX WORKS: EXW (uveďte jméno místa dodání) Incoterms® 2010 = Ze závodu
"Ze závodu" znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu v objektu prodávájícího, anebo v jiném místě (např. závod, továrna, skladiště apod.). Prodávající není povinen nakládat zboží na přistavený přejímací dopravní prostředek ani není povinen odbavit zboží pro vývoz, pokud takové odbavení přichází v úvahu. EXW představuje minimální povinnost pro prodávajícího a k použití tohoto pravidla by mělo docházet jen po patřičném zvážení.


FREE CARRIER: FCA (uveďte místo dodání) Incoterms® 2010 = Vyplaceně dopravci
"Vyplaceně dopravci" znamená, že prodávající dodává zboží dopravci nebo jiné osobě jmenované kupujícím v objektu prodávajícího nebo v jiném jmenovaném místě. Stranám se doporučuje co nejpřesněji specifikovat bod ve jmenovaném místě dodání, neboť v tomto bodě přechází riziko z prodávajícího na kupujícího. Pravidlo FCA požaduje, pokud to přichází v úvahu, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz. Prodávající však nemá žádnou povinnost, pokud jde o celní odbavení zboží v dovozu anebo pokud jde o úhradu dovozního cla anebo provést jakékoliv celní formality v dovozu.


CARRIAGE PAID TO: CPT (uveďte místo určení) Incoterms® 2010 = Přeprava placena do
"Přeprava placena do" znamená, že prodávající dodává zboží dopravci anebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě (pokud takovéto místo je dohodnuto mezi stranami) a prodávající je povinen sjednat přepravu a hradit náklady spojené s přepravou zboží do jmenovaného místa určení. Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí v rozdílných místech. CPT požaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak prodávající není povinen celně odbavit zboží pro dovoz a hradit dovozní clo anebo provést jakékoliv celní formality v dovozu.


CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO: CIP (uveďte jmenované místo určení) Incoterms® 2010 = Přeprava a pojištění placeny do
"Přeprava a pojištění placeny do" znamená, že prodávající dodá zboží dopravci nebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě (pokud je takovéto místo dohodnuto mezi stranami) a prodávající je povinen sjednat přepravu a nést náklady spojené s dodáním zboží do jmenovaného místa určení. Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí v rozdílných místech. CIP požaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak prodávající není povinen celně odbavit zboží pro dovoz a hradit dovozní clo anebo provést jakékoliv celní formality v dovozu.


DELIVERED AT TERMINAL: DAT (uveďte překladiště v přístavu nebo v místě určení) Incoterms® 2010 = S dodáním do překladiště
"S dodáním do překladiště" znamená, že prodávající splní dodání, jakmile je zboží vyloženo z příchozího dopravního prostředku a dáno k dispozici kupujícímu ve jmenovaném překladišti ve jmenovaném přístavu anebo v místě určení. Označení "překladiště" zahrnuje jakékoliv místo kryté nebo nekryté jako např. nábřeží, skladiště, kontejnerové depo nebo silniční, železniční anebo letecké překladiště. Prodávající je povinen nést veškeré riziko spojené s dodáním zboží a jeho vykládkou v překladišti ve jmenovaném přístavu anebo místě určení. DAT požaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu.


DELIVERED AT PLACE: DAP (uveďte místo určení) Incoterms® 2010 = S dodáním v místě určení
"S dodáním v místě určení" znamená, že prodávající splní dodání, jakmile je zboží dáno k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce v místě určení. Prodávající nese veškerá rizika spojená s dodáním zboží do jmenovaného místa.
DAP pravidlo vyžaduje, aby prodávající proclil zboží ve vývozu, pokud to přichází v úvahu. Avšak prodávající nemá žádnou povinnost proclít zboží v dovozu a hradit jakékoliv poplatky a provést celní odbavení v dovozu.


DELIVERED DUTY PAID: DDP (uveďte místo určení) Incoterms® 2010 = S dodáním clo placeno
"S dodáním clo placeno" znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu, celně odbavené pro dovoz na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce ve sjednaném místě určení. Prodávající nese veškeré náklady a riziko spojené s dodáním zboží do tohoto místa a má povinnost celně odbavit zboží nejen pro vývoz, ale i pro dovoz a uhradit clo jak pro vývoz, tak i dovoz včetně provedení příslušných celních odbavení. Pravidlo DDP představuje maximální povinnosti pro prodávajícího.

Pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu


FREE ALONGSIDE SHIP: FAS (uveďte ujednaný přístav nalodění) Incoterms® 2010 = Vyplaceně k boku lodi
"Vyplaceně k boku lodi" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání, když dodá zboží k boku lodi (tj. na nábřeží nebo odlehčovacím člunem) jmenované kupujícím v ujednaném přístavu nalodění. Riziko za ztrátu a poškození zboží přechází dodáním zboží k boku lodi a kupující od tohoto okamžiku nese veškeré náklady. FAS pravidlo vyžaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu. Prodávající však nemá žádnou povinnost odbavit zboží v dovozu nebo hradit jakékoliv dovozní clo nebo provést jakékoliv dovozní celní formality.


FREE ON BOARD: FOB (uveďte přístav nalodění) Incoterms® 2010 = Vyplaceně loď
"Vyplaceně loď" znamená povinnost prodávajícího dodat zboží na palubu lodi jmenované kupujícím ve sjednaném přístavu nalodění anebo obstarat zboží takto dodané. Riziko za ztrátu anebo poškození zboží přechází na kupujícího, jakmile je zboží dodáno na palubu lodi a kupující nese veškeré náklady od tohoto okamžiku. Pravidlo FOB požaduje, tam kde to přichází v úvahu, aby prodávající celně odbavil zboží ve vývozu. Prodávající však není povinen celně odbavit zboží v dovozu nebo hradit jakékoliv dovozní clo anebo provést jakékoliv celní formalityv dovozu.


COST AND FREIGHT: CFR (uveďte jmenovaný přístav určení) Incoterms® 2010 = Náklady a přepravné
"Náklady a přepravné" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání naložením zboží na palubu lodi nebo obstaráním zboží takto dodaného. Přechod rizika za ztrátu anebo poškození zboží přechází na kupujícího dodáním zboží na palubu lodi. Prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady a přepravné nutné pro dodání zboží do jmenovaného přístavu určení. Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí na kupujícího v rozdílných místech. Pravidlo CFR požaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu. Prodávající však nemá žádnou povinnost odbavit zboží pro dovozu nebo platit jakékoliv dovozní clo nebo provést jakékoliv celní formality v dovozu.


COST INSURANCE AND FREIGHT: CIF (uveďte sjednaný přístav určení) Incoterms® 2010 = Náklady, pojištění a přepravné
"Náklady, pojištění a přepravné" znamená, že prodávající dodá zboží na palubu lodi nebo obstará zboží takto dodané. Riziko za ztráty anebo poškození zboží přechází na kupujícího, jakmile je zboží dodáno na palubu lodi. Prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a hradit náklady a přepravné potřebné k dodání zboží do sjednaného přístavu určení. Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí na kupujícího v rozdílných místech. Tam, kde to přichází v úvahu, je povinností prodávajícího odbavit zboží pro vývoz. Prodávající však nemá žádnou povinnost odbavovat zboží pro dovoz nebo hradit dovozní clo a náklady spojené celním odbavením v dovozu.

Skladování

Sklady máme u Přelouče – ve Škudlech. Celkem můžeme pronajmout 4 400 m2 skladovacích ploch.

Skladujeme vše — od průmyslového zboží, náhradních dílů či součástek do automotive po zboží pro e-shopy. Uskladníme zboží různých druhů a typů v temperovaných či netemperovaných skladech. Neskladujeme jedině potraviny a léčiva.

Jak dlouho budete chtít. Zboží uskladníme krátkodobě i dlouhodobě. Dlouhodobé uskladnění je cenově výhodnější.

Vrata do skladu mají rozměry 4×4 metry. Pokud projdeme vraty, uskladnění ve vnitřních prostorách není problém. Sklad s nejvyšším stropem má 12 metrů na výšku a se zbožím nám pomůže mostový jeřáb, který máme k dispozici.

Netemperované sklady nejsou nijak vytápěné ani chlazené. Hodí se tedy pro zboží, kterému nevadí teplotní výkyvy.

Temperované sklady udržují konstantní teplotu (v zimě cca 5 oC, v létě maximálně 20 oC) a nedrží se v nich vlhkost. Jsou vhodné k uskladnění zboží, na jehož kvalitu mohou mít teplotní výkyvy a vlhkost špatný vliv (např. papír).

Samozřejmě, sklady jsou neustále pod dohledem moderního bezpečnostního systému. Kromě toho plníme požadavky, které na nás jako na skladovatele klade zákon a máme sjednáno pojištění pro případ krádeže či živelné události.

Čím standardizovanější balení, tím výhodnější je pronájem. Přemísťovat a skladovat zboží na paletách je jednodušší než manipulovat s volně loženým zbožím. Poradíme si se vším, ale zákazníkům vždy doporučujeme věnovat standardizovanému balení zboží pozornost – vyplatí se to.

Ano. Postaráme se o doručení do distribuční sítě obchodů i o dopravu jednoho kusu ke konečnému zákazníkovi. Jen je potřeba označit jednotlivé položky či artikly tak, abychom bezpečně poznali zboží, které máme poslat. Naši zákazníci nejčastěji používají označení za pomoci čárových kódů.

Na požádání upravíme průvodní doklady i balení zboží tak, aby zůstalo v bezpečí vaše obchodní tajemství – identita výrobce či původního prodejce.

Standardně vystavíme fakturu  za uplynulý kalendářní měsíc — na faktuře jsou uvedeny jednotlivé položky uskutečněných služeb jako je skladné, poplatek za manipulaci se zbožím podle počtu pohybů naskladnění, vyskladnění, doručování do distribuční sítě nebo koncovým zákazníkům atd.

Obecně o Multitrans CZ

Multitrans je držitelem certifikátu kvality ISO 9001. To znamená, že máme ve svých interních směrnicích zpracovány veškeré procesy, které jsou ve společnosti realizovány. Ty zrevidoval a schválil certifikovaný poradce z Českého institutu pro akreditaci. Společnosti, které jsou držiteli certifikátu ISO 9001, mají kvalitu svých služeb a vnitřních procesů posvěcenou odborníky.

Pro zákazníka jsou klíčové zejména tyto procesy:

 • zpracování objednávky,

 • postupy řešení krizových situací (nehoda, poškozené zboží atd.),

 • zpracování nabídky se všemi eventualitami,

 • poradenství v dopravě.

1.Obecné prohlášení

1.1.Společnost Multitrans CZ s.r.o. (dále jen Společnost) plní povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, které jí byly předány za účelem plnění smluvních a zákonných povinností.

1.2.Ochrana osobních údajů vyplývá zejména z Nařízení EU o ochraně osobních údajů č.2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation).

1.3.Společnost vystupuje v pozici správce osobních údajů v případě, že určuje v souladu s článkem 4 odst. 7 GDPR účel a prostředky zpracování osobních údajů.

1.4.Společnost vystupuje v pozici zpracovatele osobních údajů v případě, kdy v souladu s článkem 4 odst. 8 GDPR zpracovává osobní údaje pro správce.

 

2.Zásady zpracování osobních údajů

2.1.Při zpracování osobních údajů plníme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje a jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
osobní údaje jsou chráněny způsobem, který je odpovídající aktuálním vývoji techniky; je zajištěna nejvyšší dostupná možnost bezpečnosti těchto údajů, která zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
subjekty údajů jsou informováni o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech;
Společnost dodržuje odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 

3.Informace o zpracování osobních údajů

3.1.Obecné údaje o společnosti:

Multitrans CZ s.r.o., IČ: 25934660, se sídlem  Jana Palach 1590, 530 02 Pardubice

 

3.2.Společnost zpracovává osobní údaje za účelem:

plnění zákonem stanovených povinností, kdy vystupuje v pozici správce osobních údajů;
plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly předány subjekty údajů;
plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly Společnosti předány správci osobních údajů;
ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti;

 

3.3.Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytné pro naplnění výše uvedených cílů. Jsou zpracovávány zejména následující osobní údaje:

jméno a příjmení;
adresa;
emailová adresa;
telefonní číslo;
datum narození;
a další osobní údaje, které Společnost povinna na základě právního předpisu nebo plnění smlouvy spravovat, a které získala od subjektů údajů nebo na základě vlastní činnosti.

 

3.4.Způsob zpracování osobních údajů:

Způsob, kterým Společnost zpracovává osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech Společnosti.

Osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci Společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je s touto osobou uzavřena smlouva, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje Společnost.

 

3.5.Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům Společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Osobní údaje mohou být třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.

Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva, která upraví zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama Společnost.

V souladu s příslušnými právními předpisy je Společnost oprávněna nebo přímo povinna předávat Vaše osobní údaje:

příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
poskytovatelům platebních služeb, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování nebo odhalování;
dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání pohledávek;
subjektům poskytujícím Společnosti služby na základě outsourcingu.

 

3.6.Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a na území dalších států Evropské unie, které sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká republika. Subjekty podílející se na zpracování osobních údajů klientů, nepředávají osobní údaje klientů do zemí mimo Evropskou unii.

 

3.7.Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává Společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.

Doba uchovávání osobních údajů vyplývá z jednotlivých právních předpisů, na základě kterých Společnost zpracovává osobní údaje.

V případě, že osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smluvní povinnosti, je nezbytné za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti zpracovávat osobní údaje po dobu 5 let ode dne skončení smlouvy.

 

3.8.Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v rozsahu s jednotlivými články GDPR zejména následující práva:

právo na informace o správci osobních údajů, zpracovateli a pověřenci na ochranu osobních údajů;
právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;
právo na přístup k osobním údajům, a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli; d) právo podat stížnost;
právo na opravu osobních údajů;
právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);
odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
právo na omezení zpracování;
právo na přenositelnost osobních údajů;
právo vznést námitky;
veškerá další práva přiznaná Nařízením.

 

4.Závěrečné prohlášení

Společnost přistupuje odpovědně k ochraně osobních údajů, které v rámci své činnosti zpracovává. V případě dotazů nebo podnětů ze strany subjektů údajů je možné kontaktovat vedení společnosti.

CMR, JiT, BAF. Ztrácíte se ve logistických zkratkách a příliš odborných pojmech? Připravili jsme pro vás slovníček těch nejpoužívanějších.


Zkratky používané v silniční dopravě

FTL
Full Truck Load – náklad zabírající celou ložnou plochu vozidla

LTL
Less Than truck Load - náklad zabírající částečnou ložnou plochu vozidla

Just in Time
Přeprava na čas, často je takto označována expresní přeprava

Frigo
přeprava hluboce mraženého zboží

ADR
Ujednání k dopravě nebezpečného zboží.

UN kód
je charakteristické čtyřčíslí, přiřazené dnes asi 3000 látkám a jejich směsím, které látku nebo směs jednoznačně identifikuje.

CMR úmluva
mezinárodní úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (viz ODKAZ ÚMLUVY

CMR
nákladní list - přepravní doklad v rámci úmluvy CMR

INCOTERMS 2000
Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek

JSD
Jednotný správní doklad

karnet TIR
mezinárodně ručený doklad používaný v rámci tranzitního celního režimu TIR (Úmluva TIR)

karnet ATA
je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách ve zhruba šedesáti zemích světa

TCP
Tranzitní celní prohlášení


Zkratky používané v námořní přepravě

Akreditiv - L/C (Letter of Credit)
Akreditiv, někdy zkráceně jen L/C: peněžní ústav příjemce garantuje platbu prodávajícímu. Za předpokladu, že prodávající splní své povinnosti sjednané v kupní smlouvě.

AWB (Air-Waybill, letecký nákladní list)
Letecký nákladní list je písemný doklad o uzavření dohody v letecké nákladní dopravě. Slouží m.j. také jako podklad pro proclení, vyúčtování dopravného atd...Každý letecký nákladní list obsahuje instrukce pro další dodání zboží.

BAF, B.A.F. (Bunker adjustment factor)
Přirážka k námořnému zohledňující výkyvy cen pohonných hmot.

B/L (Bill of Lading, též Konosament)
B/L neboli konosament je důležitý přepravní dokument v námořní dopravě, vykazující transport z místa odeslání do místa určení. Potvrzuje převzetí zboží k dopravě, za stanovených podmínek. Vydání zboží oprávněnému v přístavu určení proběhne pouze po předložení originálu B/L. V určitých případech lze vystavit také Express B/L, kdy se příjemce prokáže pouze faxovou kopií tohoto dokumentu. Konosament má charakter cenného papíru.

Break Bulk, BB
Zboží, volně ložené v nákladním prostoru (nákladní lodi). Protiklad k paletizované či celokontejnerové zásilce.

Cargo
Cargo znamená zboží. Vše co se dá dopravovat kamionem po silnici, po želenici, letecky, po moři...

Charter
Chartrem nazýváme pronajatý prostor na nákladní lodi, čí pronajaté dopravní letadlo.

CAF, C.A.F. (Currency adjustment factor)
Přirážka k námořnému zohlednňující výkyvy kursů měn.

C.F.S. (Container freight station)
Sklad či terminál pro nakládku / vykládku sběrných kontejnerů.

CMR (neboli Convention relative au Contrat de transport international de marchandises par route)
Dohoda o mezinárodní silniční přepravě zboží.

C.O.D. (Cash on Delivery)
Platba dobírkou.

Container 20‘ (dvacetistopý kontejner)
Průměrné vnější rozměry v metrech: délka = 6,058; šířka = 2,438; výška = 2,591. Průměrné vnitřní rozměry: d = 5,930; š = 2,330; v = 2,380. Objem 33cbm, nosnost až 29 tun. Pozor, rozměry a nosnosti se mohou mírně lišit.

Container 40‘ (40 stop)
Vnější rozměry v metrech: délka = 12,192; šířka = 2,438; výška 2,591
Vnější rozměry: d = 12,070; š = 2,330; v = 2,380
67cbm, pozor - viz poznámka výše

Consignee
Consignee je osoba, která má podle námořního nákladího listu (B/L - viz výše) obdržet zboží, příjemce.

Consolidated Seafright, Airfreight
Námořní / letecká sběrná zásilka.

C.Y. (Container Yard)
Na toto místo jsou dodány naložené kontejnery k lodění či k další následné dopravě.

C/S (Congestion surcharge)
Přiřážka za čekání plavidla v přístavu.

C.S.C. (Container service charge)
Podobně jako THC (viz níže) výlohy za překlad kontejnerů z lodi na nábřeží (a opačně) v evropských přístavech.

DAKOSY (zkratka za DAten-KOmmunikations-SYstem)
V Hamburgu používaný systém pro komunikaci mezi spedicí, rejdařem, překladištními podniky, atd...

Detention
Poplatek za pronájem kontejneru, pokud tento nevrátíte včas (po vykládce) rejdaři na sjednané depo.

Demurrage
Poplatek demmurage platíte, pokud překročíte rejdařem stanovenou lhůtu pro odebrání importního kontejneru z přístavu. Tento poplatek progresivně narůstá s přibývajícím počtem dnů, po které není kontejner vyzvednut. Oba poplatky, detention i demmurage mohou účtovat rejdaři až se 12-ti měsíčním zpožděním, což někdy způsobuje potíže mezi příkazcem a speditérem.

DGR (Dangerous Goods Regulations), u nás používanější ADR
Ujednání k dopravě nebezpečného zboží.

E.T.A. (Estimated time of arrival)
Očekávaný čas připlutí lodi.

E.T.D. (Estimated time of departure)
Očekávaný čas odplutí lodi.

FCL (Full Container Load)
Celokontejnerová zásilka (20‘ , 40‘ , flat rack, či jiný typ kontejneru).

FCL/FCL
Kontejnerový servis z domu do domu

FCL/LCL
Zboží v kontejneru, více jednotlivých zásilek od jednoho odesilatele pro více příjemců.

FCR (Forwarding Agents Certificate of Receipt, spediční potvrzení)
Speditér na vyžádání potvrzuje příkazci potvrzení, že převzal zásilku k neodvolatelnému dodání určenému příjemci.

FEU (Fourty feet equivalent unit)
Méně používané vyjádření jednotky o velikosti 40' stopého kontejneru.

FIO (Free In and Out)
Nakládka této námořní zásilky na loď jde k tíži objednatele a vykládka zboží v místě určení jde k tíži příjemce.

HAWB (House Air-Waybill)
U sběrných leteckých zásilek vystavuje speditér HAWB ke každé jednotlivé zásilce.

IMO (International Maritime Organization)
Mezinárodní organizace v námořní dopravě pro zvýšení bezpečnosti a zamezení znečišťování světových moří.

Incoterms
Účelem Incotermsu je sjednotit výklad dodacích podmínek v zahraničním obchodě. D

Konosament (B/L = námořní nákladní list)
Viz výše, B/L

L/C
Letter of Credit, akreditiv, viz výše

LCL (Less than Container Load)
Kusové či sběrné zásilky přepravované v jednom (sběrném) kontejneru.

LCL/LCL
Dílčí (sběrné) zásilky, které jsou v stanici odesílací zabaleny do jednoho kontejneru a v přístavu určení opět vyloženy a rozděleny pro jednostlivé příjemce.

LCL/FCL
Kontejnerová zásilka od více odesilatelů určená jedinému příjemci.

Liner Terms
Liner Terms jsou podmínky, na jejichž základě linioví rejdaři přepravují zboží (uvedeny na rubu konosamentu).

MAWB (Master Air-Waybill)
Je to Air-Waybill vystavovaný pro sběrné zásilky čili „sběrný letecký nákladní list“ od speditéra ke speditérovi (např. pro konsolidaci)

Multimodal Transport čili Kombinovaná doprava
Při tomto způsobu dopravy zboží jsou použity minimálně dva druhy dopravy, například kamion a železnice.

Notify
Přesná adresa (a telefonní , faxové spojení) dodatečně uváděná na námořním nákladním listě. Značí osobu, která má být vyrozuměna o příchodu zásilky.

NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier)
Speditér, který vystupuje jakožto konsolidátor, přičemž nevlastní žádný lodní prostor.

P.O.L. (Port of loading)
Přístav odesílací.

P.O.D. (Port of discharge)
Přístav určení.

RORO (RoRo, čili Roll On, Roll Off)
Systém umožňující nakládku (a vykládku) zboží na palubu lodi přes rampy pomocí pojízdných prostředků.

TEU (zkratka za Twenty foot equivalent unit)
Jednotka odpovídající velikosti 20' stopého kontejneru.

THC, T.H.C. (Terminal handling charge)
Výlohy za překlad kontejneru v přístavu. Obvykle účtováno shodně pro 20‘ nebo 40‘ kont.

Transhipment (překlad)
Není-li přístav určení najížděn rejdařem přímo, uskuteční se transshipment ve sjednaném přístavu a zboží pokačuje dále na jiném plavidle.

T/T (Transit time)
Předpokládaná doba dopravy (přístav – přístav).

UN Number
4-místné číslo popisující složku nebezpečného zboží, tak jak ji definovala organizace United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods.

W/M (Weight or Measurement) často také německé M/G čili Mass oder Gewicht
Český ekvivalent či zkratka není. Námořné u zásilky bude účtováné za objem nebo váhu. Vždy ale podle toho, která hodnota je větší (tuny / m3). Pozor na přepočet míra / váha u letecké dopravy, kde je pro měřící zásilky ustanovem přepočet 1 cbm = 167 kg. Jednoduše zjistíte váhu, za kterou bude letecký dopravce účtovat takto: Délka x šířka x výška zásilky v centimetrech děleno koeficientem 6000.