Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Obchodní podmínky – pro zákazníky

Pokud si u nás objednáte přepravu zboží, bude se náš vztah řídit našimi všeobecnými obchodními podmínkami a zákonnou právní úpravou. U dopravy zboží v rámci ČR platí pravidla stanovená pro zasílatelské smlouvy (ust. § 2471 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), případně pro smlouvy o přepravě věci (§ 2555 a násl. občanského zákoníku).


Všeobecné obchodní podmínky Multitrans CZ s. r. o.


I.

1.1     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen VOP) tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy a podrobněji upravují vztahy Příkazce a Zasílatele, které nejsou výslovně upraveny v zasílatelské smlouvě.

1.2     Uzavřením zasílatelské smlouvy vyslovuje příkazce svůj souhlas se zněním těchto VOP. V pochybnostech se má za to, že příkazce vyslovuje svůj souhlas se zněním těchto VOP nejpozději okamžikem předání zásilky k přepravě či k obstarání přepravy.


II.

2.1    Zasílatelskou smlouvou se zasílatel zavazuje příkazci obstarat mu vlastním jménem a na jeho účet přepravu zásilky z určitého místa do jiného určitého místa, případně i obstarat nebo provést úkony s přepravou související, a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli odměnu.

2.2    Není-li smlouva uzavřena v písemné formě, má zasílatel právo žádat, aby mu příkazce doručil příkaz k obstarání přepravy (zasílatelský příkaz).


III.

3.1    Zasílatel je oprávněn organizovat přepravu, včetně volby způsobu přepravy. 

3.2    Zasílatel je oprávněn vyžádat si u příkazce doplnění jeho příkazů, jestliže jsou tyto pokyny nedostatečné či neúplné. Zasílatel je oprávněn jednat dle vlastního uvážení, při zachování zájmu příkazce, zejména při volbě způsobu přepravy, druhu dopravního prostředku a trasy, jestliže neobdržel dostatečný nebo proveditelný pokyn. 

3.3    Zasílatel není povinen přezkoumávat správnost jakýchkoliv pokynů či údajů poskytnutých příkazcem. 

3.4    Zasílatel může užít k obstarání přepravy dalšího zasílatele (mezizasílatele).

3.5    Neodporuje-li to smlouvě nebo nezakáže-li to příkazce nejpozději do začátku uskutečňování přepravy, může zasílatel sám provést přepravu, kterou má obstarat.


IV.

4.1    Příkazce je povinen předat zasilateli veškeré údaje a dokumentace potřebné k řádnému provedení přepravy. V případě porušení této povinnosti odpovídá příkazce za škodu vzniklou porušením této povinnosti.

4.2    Pro přepravu nákladu bude použito vozidlo dle specifikace v zasilatelském příkazu. Termín přistavení vozidla a termín doručení zásilky bude taktéž specifikován v zasilatelském příkazu.


V.

5.1    Smluvní vztah ohledně přeprav vzniká mezi stranami ihned po převzetí zasílatelského příkazu předaného dle čl. I., jestliže byl předán alespoň 48 hodin před datem nakládky zboží, pokud nebylo dohodnuto jinak a po odsouhlasení příkazu zasílatelem. Doba 48 hodin neběží o víkendech a státních svátcích. Telefonický příkaz musí být dodatečně písemně (tzn. i faxem nebo e-mailem) potvrzen příkazcem a musí obsahovat základní údaje: adresa místa určení, označení zboží přepravy a rozsah, požadovaný termín nakládky a vykládky a dále. Zasílatelský příkaz musí být zasilatelem potvrzen písemně obratem. 

5.2    Zasílatelský příkaz lze zrušit výlučně prokazatelným dokladem doručeným zasilateli v pracovní době zasílatele a do 24 hodin před datem nakládky zboží. Zasilatelské příkazy a jejich případné zrušení přijímá zasílatel v celém průběhu pracovní doby, tj. v tzv. všedních dnech od 7.30 hod do 16.00 hod.

5.3    Zasílatel obstará přepravu podle instrukcí uvedených v odsouhlaseném zasilatelském příkaze. Pokud by vydané průvodní doklady, např. nákladní list CMR, obsahovaly údaje k přepravě, které by byly odlišné od údajů a pokynů obsažených v zasilatelském příkazu, je příkazce povinen uvést tyto údaje v souladu se zasilatelským příkazem. Pokud se tak nestane, přejímá příkazce odpovědnost za případné škody.


VI.

6.1    Neposkytne-li příkazce zasílateli správné údaje o obsahu zásilky a o všech skutečnostech potřebných k uzavření smlouvy o přepravě, nahradí škodu, která zasílateli vznikne porušením této povinnosti.

6.2    Nebyla-li výše odměny ujednána, náleží zasílateli přiměřená odměna, jaká se v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek obvykle poskytuje. Zasílateli kromě toho náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při plnění smlouvy.

6.3    Pro případ prodlení příkazce s placením vyúčtované odměny a jakýchkoliv dalších zasílatelem vyúčtovaných plateb a záloh či v případě existence jakéhokoliv jiného splatného dluhu příkazce vůči zasílateli je zasílatel oprávněn přerušit obstarávání i realizaci dalších přeprav dle již zasílatelem odsouhlasených zasílatelských příkazů či dle uzavřených zasílatelských smluv.

6.4    Zasílatel je oprávněn na  základě vlastního rozhodnutí částečně nebo úplně zrušit poskytování služeb dle zasílatelské smlouvy a/nebo rámcové smlouvy, a to kdykoliv, bez předchozího upozornění a jakékoliv odpovědnosti vůči příkazci či jiným oprávněným osobám, v  případě zjištění, že poskytované zasílatelské služby nebo její části jsou zakázány příslušnými zákony a předpisy, a to zejména právními předpisy Evropské unie nebo zákony jednotlivých států, včetně zákonů a  předpisů o  boji proti terorismu a o embargu. 

6.5    Zasílatel je oprávněn neposkytnout jakékoliv plnění v takovém rozsahu, v jakém by takové plnění nebo platba mohly vystavit zasílatele jakékoliv sankci, omezení nebo restrikci, které byly vyhlášeny resolucí OSN, nebo dány obchodními nebo ekonomickými sankcemi, právními předpisy nebo regulativy Evropské unie či právní úpravou jednotlivých států. 

6.6    Zasílatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči příkazci oproti jakékoliv pohledávce příkazce za zasílatelem, tedy pohledávce (i) splatné i nesplatné, (ii) vzniklé na základě rámcové smlouvy a/nebo zasílatelské smlouvy nebo v souvislosti s těmito smlouvami nebo (iii) vzniklé na základě jakéhokoliv jiného právního vztahu smluvních stran nebo v souvislosti s ním.

6.7    Zasílatel je oprávněn ukončit jednání o zasílatelské smlouvě, resp. jejím návrhu, v jakékoliv fázi jednání, zejména (nikoliv však výlučně) v případech, pokud se smluvní strany nebudou schopny domluvit na jakémkoliv ustanovení vyjednávané konkrétní zasílatelské smlouvy. Jakákoliv předsmluvní odpovědnost zasílatele se vylučuje.


VII.

7.1    Odměna nezahrnuje náklady účelně vynaložené zasílatelem při plnění závazku, náklady spojené s celními službami a s tím související úkony, náklady na zpětnou přepravu zásilky v případě, že se ji nepodaří doručit jejímu příjemci.

7.2    Příkazce se zavazuje uhradit veškeré zasílatelem vyúčtované částky včetně daně z přidané hodnoty nejpozději v den splatnosti, uvedený na faktuře. Pro případ prodlení příkazce se zaplacením vyúčtované odměny, jakékoliv jiné platby, zálohy či náhrady nákladů se příkazce zavazuje zasílateli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Způsob zaslání daňového dokladu je oprávněn zvolit Zasílatel, pravidelně dochází k zasílání daňových dokladů emailem či poštou. 

7.3    Veškeré spory vyplývající ze Zasílatelské smlouvy se smluvní strany pokusí řešit mimosoudní cestou na základě vzájemného jednání za účelem zachování dobrých obchodních vztahů. V případě, že nedojde k vyřešení sporu touto cestou, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna postoupit spor k rozhodnutí Okresnímu soudu v Pardubicích, pokud bude věcně příslušným soudem okresní soud a Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, pokud bude věcně příslušným soudem krajský soud.

Obchodní podmínky – pro dopravce

Pro mezinárodní kamionovou přepravu se vztahy mezi dopravcem a objednatelem neboli příkazcem řídí tzv. Úmluvou CMR. Jde o úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě, která byla do českého právního řádu implentována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 11/1975 Sb.

Ujednání a pravidla, vyplývající ze zákonné české i mezinárodní úpravy platí pro vztahy se všemi našimi dopravci až na níže uvedené výjimky z těchto pravidel. Tím, že s námi jako dopravce uzavřete smlouvu, dáváte nám souhlas s následujícími obchodními podmínkami:


Obchodní podmínky Multitrans CZ s. r. o. pro dopravce


I.

Bez písemného svolení příkazce (tj. objednatele dopravy) dopravce zboží nepřeloží v průběhu přepravy na jiné auto, nepřiloží k jinému zboží, ani nedojde ke změně SPZ na vozidle, které zboží přepravuje. Pokud dopravce toto ujednání poruší, zakladá to příkazci nárok na smluvní pokutu – ve výši přepravného. 


II.

Řidič vozidla je za všech okolností povinen při nakládce i vykládce odplachtovat vozidlo. Dále je řidič povinen provést důkladnou kontrolu množství a kvality naloženého nákladu oproti CMR listu, dodacímu listu nebo faktuře. 


III.

Řidič je povinen mít k dispozici 10 upínacích pásů k zabezpečení nákladu.


IV.

Dopravce je povinen bezodkladně poslat SMS zprávu příkazci, jakmile dojde k realizaci nakládky i vykládky. Pokud dopravce tuto svou povinnost poruší, je povinen zaplatit příkazci jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300,- EUR za každou neposlanou SMS zprávu.


V.

Přeprava musí být provedena dle dohodnutých podmínek CMR, ADR, ATP, FYTO, TIR apod. dle druhu přepravovaného zboží.


VI.

Čekání na nakládce a vykládce v rozsahu do 24 hodin, včetně sobot, nedělí a státních svátků, je započteno v dohodnuté výši přepravného. 


VII.

Dopravce se zavazuje po dobu 24 měsíců následujících po realizaci přepravy, neposkytovat přepravní, spediční či obdobné služby zákazníkovi Multitrans, ani ho za účelem nabídky těchto služeb nekontaktovat. Jestliže dopravce tuto povinnost poruší, je povinen zaplatit Multitrans smluvní pokutu ve výši 500.000,- CZK za každé jednotlivé porušení této povinnosti.


VIII.

Uvedená cena za přepravu platí, jestliže dojde k uzavření písemné smlouvy o přepravě. V ostatních případech platí ústní dohoda mezi příkazcem a dopravcem, obvykle ve výši 50 % z ceny přepravy sjednané pro případ uzavření přepravní smlouvy v písemné formě.


IX.

Vznikne-li dopravci povinnost uhradit smluvní pokutu, nesnižuje ani nevylučuje tato pokuta nárok na náhradu způsobené škody.


X.

V případě, že dojde ke sporu mezi dopravcem a příkazcem, stane se místně příslušným soudem v prvém stupni věcně příslušný soud v Pardubicích.


XI.

Dopravce není oprávněn postoupit pohledávku vzniklou z titulu smlouvy o přepravě a jejího plnění na třetí osobu.