Reklamace

Postup při reklamaci. V případě škodní události prosíme o dodržení následujícího postupu:

 1. Pořiďte fotodokumentaci poškozeného zboží na vozidle včetně jeho SPZ, aby bylo zřejmé, že dané zboží dorazilo na předmětném vozidle.
 2. Zapište záznam do listu CMR u mezinárodní přepravy, nebo do dodacích listů u vnitrostátní přepravy.
 3. Odesílatel či příjemce je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky, nebo opožděným dodáním oproti sjednané lhůtě.
  • Poškozením se rozumí změna stavu, tj. změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti, složení, věcí tvořících zásilku, kterou je možno odstranit opravou, nebo taková změna stavu, kterou sice nelze odstranit opravou, ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu.
  • Zničením se rozumí taková změna stavu věcí tvořících zásilku, kterou nelze odstranit opravou, a věc nelze dále používat k původnímu účelu.
  • Opožděným dodáním oproti sjednané lhůtě se rozumí překročení dodací lhůty, kterou je možné očekávat od pečlivého dopravce.
 4. Kontaktujte pracovníka naší firmy s informací o reklamaci přepravy.
 5. Sepište reklamační zápis s vyčíslením škody. Reklamace musí být provedena vždy písemnou formou na adresu Multitrans CZ (dále jen Multitrans) nebo na e-mail reklamace@multitrans.cz, a to ihned po zjištění poškození zásilky. V případě zjevně neznatelných poškození do 7 dní od ukončení přepravy.
 6. Odpovědnost Multitrans se za škodu na zásilce řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a Úmluvou CMR, tam kde je dána její příslušnost.
 7. Škoda představuje:
  • V případě poškození zásilky přiměřené náklady na opravu, které jsou nutné pro uvedení zásilky do původního stavu, včetně nákladů na rozebrání a sestavení věci. Od těchto nákladů se odečte cena zpeněžitelných a využitelných zbytků nahrazovaných částí. Pokud se poškozená zásilka neopraví a je použitelná k původnímu účelu i s poškozením, potom má odesílatel nárok na náhradu škody ve výši rozdílu cen zásilky před poškozením a po vzniku škody. Cena poškozené zásilky je částka stanovená odborným posudkem, případně čistý výtěžek z prodeje poškozené zásilky, pokud odesílatel s prodejem souhlasí.
  • V případě zničení nebo ztráty zásilky skutečnou hodnotu zásilky (uvedenou bez zisku vlastníka zásilky) v době převzetí zásilky k přepravě, případně její části, pokud se ztratí nebo zničí jen její část.
  • V případě opožděného dodání, které nastane tehdy, nebyla-li zásilka vydána ve sjednané lhůtě, a pokud nebyla lhůta sjednána, přesahuje-li skutečná doba přepravy s přihlédnutím k okolnostem a při dílčích nakládkách zejména s přihlédnutím k času potřebnému pro sestavení vozové zásilky dobu, kterou je možno očekávat od pečlivého dopravce.
 8. Multitrans odpovídá odesílateli ve vnitrostátních přepravách za skutečnou škodu vzniklou na zásilce při přepravě. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota zásilky v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však Multitrans neodpovídá odesílateli za ušlý zisk ani jiné následné škody, které mohou v souvislosti s provedením přepravy vzniknout, ani za škody vzniklé odesílateli nebo třetím osobám v souvislosti s přepravou zásilky.
 9. Multitrans se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud prokáže, že:
  • Škoda byla způsobena odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky, případně osobami, za které Multitrans nenese odpovědnost
  • Vadou nebo přirozenou povahou zásilky, včetně obvyklého úbytku
  • Vadným nebo nedostatečným obalem
  • V době, kdy zásilka nebyla v jeho moci
 10. Odesílatel je povinen zajistit, aby zásilka byla příjemcem prohlédnuta při jejím převzetí a případné výhrady, popisy škod a ostatní připomínky byly zapsány do listu CMR (v případě mezinárodní přepravy) či do dodacích listů (v případě vnitrostátní přepravy), příp. do reklamačního protokolu. K projednání reklamace je třeba předložit písemný zápis o poškození zásilky podepsaný příjemcem a osobou zastupující Multitrans.
 11. Multitrans se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce také v tom případě, pokud vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče obvyklé v odvětví přepravních služeb.
 12. Multitrans se zprostí odpovědnosti za škodu v případě, že zákazník nějak nakládal (přebalil, opracoval, atd.) s poškozeným zbožím bez toho, aby poškozené zboží prohlédl likvidátor pojišťovny.

Chcete pomoci s reklamací, kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

V případě reklamace či nespokojenosti s našimi službami se na nás neváhejte obrátit.

(*) Označené položky jsou povinné.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace